Ledig stilling: Trainee

Ledig stilling: Trainee

Har du interesse for berekraftig mat og havbruk, og ønsker ein spennande og variert start på karrieren?

Som Osland Trainee i Osland Havbruk blir du engasjert for ein periode på 1 år og får i perioden sjå heile kretsløpet innan vår verdikjede. Du startar i og vil ha din fasteplass i Osland sin administrasjon, men i løpet av året vil du sjå heile verksemda i og med at du får vere innom fleire av faga vi leverer administrativt til. Det vil sei Kvalitet- og HMS-avdelinga, rekneskap, produksjonskontroll og innovasjon. I løpet av året vil du ha ein kontaktperson, men du vil få ta del i fleire av fagleiarane sine arbeidsdagar og vere med å bidra til vidare utvikling og vekst.

Du vil delta i Framtidsfylket trainee. Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i ei bedrift i Vestland i eitt år.

Vi tilbyr

 • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
 • Innsyn i næringslivet i Vestland
 • Eigen mentor i Osland som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program… og her vil du oppleve varke Vestland
 • Studietur til utlandet
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gøy, gøy, gøy!
 • Spennande arbeidsoppgåver i næring i utvikling
 • Praksisperiode som gir grunnlag for vidare arbeid i næringa.
 • Moglegheit til å bygge bred kompetanse og til å bli kjent med næringa.
 • Deltaking i bransjespesifikke ungdomsnettverk
 • Lønn etter utdanningsnivå og i tråd med selskapets ordningar.
 • 5 vekers ferie og regulering etter arbeidsmiljølova. Det vil sei at arbeidsperioden er frå 1. august 2022 til 23. juni 2023.
Team Osland
rogn

Om deg

Har du utdanning på bachelor – eller masternivå i administrative fag eller fagbrev innan kontorfaget og har interesse for havbruk? Då er du kanskje den vi er på jakt etter. Du kan maksimalt ha tre år med arbeidserfaring etter avslutta utdanning.

Stillinga krever norsk språk, skriftleg og muntleg.

Du er:

 

 • Positiv og nysgjerring
 • Kreativ og initiativrik
 • Strukturert og presis
 • Lærevillig
 • Interessert i data og digitalisering

Om arbeidet

Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Aktiviteten vår skapast av våre tilsette, men også saman med eksterne, sektormyndigheter og leverandører, regulatorer og virkemiddelsapparat. Som Osland Trainee får du førstehåndserfaring frå oppdrettaren sjølv og uansett kor du seinare ynskjer å arbeide har du med deg ei viktig erfaring. Vi ynskjer å gi Osland trainee et bredt utgangspunkt å ta med seg vidare i yrkeskarriera og trivast du godt er det store muligheter for anna arbeid etter året er avslutta.

Det er ein intensjon å tilby traineen fast tilsetting etter avslutta traineeår.

Anlegg

Kontakt

 

Arnstein Bråten
arnstein@osland.no
Kvalitet og HMS-leiar

Marte Hatlevik
Marte.hatlevik@osland.no
CFO

Søknadsfrist: 8. juli

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Team Osland

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte Sleire Hatlevik (31) er ansatt som daglig leder i Osland Havbruk AS i Bjordal, Høyanger kommune, mens avtroppende daglig leder og eier, Erik Osland, fortsetter som leder av konsernet.

– Hatlevik kommer fra rollen som CFO og har siden 2019 hatt ansvar for økonomi, administrasjon og HR i selskapet. Eieren har ønske om å bruke mer tid på utvikling av alle selskapene i konsernet og på rammebetingelsene for disse, sier Johan Magerøy, styreleder i Osland Havbruk AS.

Intern ansettelse

Hatlevik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø og avla eksamen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i 2014. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene, og organisasjonen kjenner henne godt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og store jobben sammen med hele Team Osland. Vi har mange muligheter fremover, spesielt knyttet til det omfattende programmet for omlegging til ren ørretproduksjon. Vi skal arbeide med vår nye merkevarestrategi og gjøre omverdenen kjent med vår Osland-ørret.

Osland Havbruk AS er morselskap i et underkonsern som også omfatter selskapene Osland Genetics AS (tidligere Osland Stamfisk AS) og Osland Settefisk AS. Konsernspiss er Eros Laks AS som eier 100 % av aksjene i Osland Havbruk, men som også er involvert i noen andre virksomheter.

Osland satsar på aure

Osland satsar på aure

Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

– Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

aureRogn

Regnbogeaure

Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

Kvalitet i alle ledd

Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

Fjord trout
Osland logo

Ny merkevare

Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

 

Resultat 2019

Resultat 2019

Osland Havbruk: resultat på 88,31 mill. kr

Osland Havbruk AS rapporterer sitt driftsresultat på 88,31 mill. kr og 70,65 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 421,1 mill. kr.

 • Resultatet for 2019 er eit resultat av god drift, kontroll på produksjonen og lite svinn.
 • Gode førebyggande tiltak som har resultert i færre behandlingar mot lus. Lokalitetar som berre har vore gjennom 1-2 avlusingar på ein generasjon
 • Vi er ein solid gjeng med tilsette som alle arbeider for felles mål.
 • Gode samarbeid gjennom samdrift og nettverk som Salmon Group og Godfisken.
 • Selskapet investerer i betre produksjonsfasilitetar som skal bidra til å sikre drift

Osland Havbruk sine dotterselskap er i god utvikling.

Osland Settefisk: ny hall viser att i rekneskapen

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Osland Settefisk AS rapporter sitt driftsresultat på 5,35 mill. kr med ordinært resultat på 522 801. Omsetninga til selskapet var 65,55 mill. kr. Selskapet har i 2019 ferdigstilt nytt produksjonsanlegg.

Osland Settefisk driv godt og kan no skreddarsy ein settefisk etter havbruket sine ynskje. Resultatet er prega av auka utgifter og store avskrivingar på det nye anlegget, og det vil ta nokon år før vi er i full produksjon

Osland Stamfisk: satsing på avl

Rogn aure

Osland Stamfisk AS rapporterer sitt driftsresultat på -7,56 mill. kr, og -8,2 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 150,29 mill. kr. Selskapet er i oppbygging og har i heilhet overtatt utvikling av avlsmateriale for Osland konsernet.

Osland Stamfisk sitt resultat er prega av at vi er i ein oppbyggingsfase, der vi først om nokon år vil oppnå gode resultat når vi har fått bygd opp vår eigen avlskjerne. Selskapet overtok Ilsvåg-materiale ved utgangen av 2019, og skal utvikle avl på aure vidare med et solid utgangspunkt.

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Fiskeoppdrettspioneren frå Bjordal nytta deltakinga på messa Aqua Nor i Trondheim til å kjøpe to nye Ecomerder. Desse vil om kort tid bli tatt i bruk på lokalitetar i Sognefjorden.

Osland Havbruk har dei siste ti åra tatt mange grep for å gjere selskapet meir bærekraftig, mellom anna gjennom produksjon av stor smolt på land og elektrifisering av forflåtar og bilpark. No tar selskapet med base i Bjordal nye steg inn i framtidas havbruk, og dagleg leiar og eigar Erik Osland fortel at investeringa i Ecomerder kjem som eit ledd i ei større satsing.

–  Kjøpet av dei to nye Ecomerdene har samanheng med arbeidet vi alt har gjort innan settefisk. I dei moderne anlegga våre på Sørebø og på Hermansverk har vi svært god kontroll på produksjonen, og med postsmolt i Ecomerder på sjø vil vi også få meir kontroll der. Det vil gjere oss betre i stand til å produsere laks med ei planlagt slaktevekt tilpassa marknaden.

Erik Osland på Aqua Nor

Erik Osland på standen til Ecomerden AS

Osland Havbruk kjøpte tidlegare i år ei Ecomerd på 22 000 m3 som har blitt nytta til å huse stamfisk ved lokaliteten Ura i Bjordal. Blant fordelane som Ecomerdene, som har ein lukka alumininiumskonstruksjon og tett dukpose, byr på er redusert dødlegheit og lusepåslag.

– Fiskevelferd er noko vi tar på største alvor, og med løfta vi har tatt på settefisksida dei seinare åra har smolten vår fått meir stabile forhold og betra vekstvilkår. No er vi i ferd med å gjere tilsvarande grep på sjø. Fisk som har det godt veks og godt, så det er definitivt i vår interesse å ta vare på dei maritime husdyra våre.

Dei to nye Ecomerdene som skal leverast til Osland Havbruk vil vere på 30 000 m3 kvar, og er med det dei største som til no har blitt produsert av selskapet Ecomerden AS. Merdene vil kunne produsere opp til fire millionar postsmolt i året. Når postsmolten har fått ei vekt på eitt kilo vil den bli flytta over i ordinære sjømerder.

– Vi er alltid på utkikk etter nye verktøy som kan hjelpe oss i arbeidet med å produsere ein smak av Sognefjorden på ein meir forutsigbar og bærekraftig måte, og i den samanhengen har vi stor tru på og alt gode erfaringar med Ecomerden. Dette er eit av fleire grep vi har tatt på området, men dette er eit forbetringsarbeid der ein aldri kjem heilt i mål, så vi kjem til å fortsetje med å sjå etter nye løysingar. Det skjer utruleg mykje spanande i næringa om dagen, og ein kan finne framtidsretta innovasjon nær sagt over alt. Vi i havbruksnæringa står samla i arbeidet om skape eit meir bærekraftig fiskeoppdrett, og er klare til å ta i bruk dei gode løysingane som blir lanserte.

Dåp av Osland sine to nye båtar

Dåp av Osland sine to nye båtar

Fredag 12. oktober skein sola over bygda og gradestokken synte mest 20 grader. Ei flott ramme for dåp av 2 nye båtar hjå Osland Havbruk.

Næringa utviklar seg, og vi treng stadig utviding og oppgradering av produksjonsutstyr, slik at vi kan sikre produksjonen og ha god biologisk kontroll. Med to nybygde båtar er vi godt rusta for framtida.

Bjordal og Cornelia til kai på Osland

“Bjordal” og “Cornelia” til kai på Osland

“Cornelia”

“Cornelia”, levert av Moen Marin, er ein arbeidsbåt på 13,5 meter lengde og er 7,5 meter brei. Båten er rigga med kran som løfter 1 tonn på 31 meter lengde, og med ei maskin på 380 hk som gir ein marsjfart på 13,8 knop. Denne båten skal driftast av Osland Stamfisk og vil bli lokalisert i Sandeidfjord i Rogaland.

Namnet Cornelia tyder ansett/velansett. Gudmor Cornelia Øren Osland, som er fjerde generasjon Osland Havbruk, ynskte båt og mannskap hell og lykke på alle hav.

Osland Havbruk sin nye båt

“Cornelia” på veg ut Fuglsetfjorden

“Bjordal”

“Bjordal”, bygd i Tyrkia i samarbeid med Norse Ship building. Dette er ein ny generasjon båt for Osland Havbruk. Ein arbeids-/sørvisbåt med stort arbeidsdekk, lugar og opphaldsrom med alle fasilitetar for mannskapet. Båten er 14,98 meter lang, 10,5 meter brei. To kraner, høvesvis 77 tonnmeter og 18 tonnmeter, to maskiner på 490 hester kvar. Båten er bygd i stål og er og rigga for ankehandtering.

Namnet Bjordal er historisk og har vore brukt i tidlegare tider på ein båt som var viktig for bygdene i kommunen. Gudmor Marta Brekke døypte båten og ynskte hell og lukke for mannskap og selskap.